ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ

انتخاب ﻧﺎم ﺗﺠﺎر ي ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﻧﺎم ﺗﺠﺎري را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻤﺒﻞ و ﻧﻤﺎدي از ﮐﺎﻻي ﺷﻤﺎ داﻧﺴﺖ كه ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ آرم، ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻫﺎ، ﺻﺪا، ﻇﺎﻫﺮ و ﺣﺘﺎ ﺷﯿﻮه  ﻫﺎي نوشتاري، ﭘﯿﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺎﻻي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ذﻫﻦ وي آورد. 

هدف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﺳﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺎم  ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﺎل ﮐﻮﭼﮑﯽ در این ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺟﻮان و ﺗﺎزه ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزد. اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﻻ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ، ﭼﻪ ﭼﯿﺰي به ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﻗﻮﻃﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ آرﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ ي ﻻﺗﯽن روي آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪد؟ ﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻄﺮي ﻫﺎ و ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﺎزدار ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد. ﻧﺎم ﺗﺠﺎري اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 

در دﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻮﻻ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻇﺎه ر ﻧﻤﺎدﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﺎص را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آورد، ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ. در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورﯾﺪ بلکه هرﮔﺎه ﻧﯿﺎزي در ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻧﺎم ﺗﺠﺎري را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾﺪ و ﻫﻤﺎن را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ. 

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺮف ﮐﺮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪردادن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در دﻧﯿﺎي ﭘﺮرﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ، ﺧﻮا ﻫﺎن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺧﻮد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯾﮏ »ﻧﺎم ﺗﺠﺎري« ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ، اﺳﻠﺤﻪ ي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺖ رﻗﺒﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻨﮕﺎه  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود و اﻧﺪك ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺳﺎزﻣﺎن  ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاوان آن ﻫﺎ، اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺳﺮ و ﺻﺪاﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺷﯿﻮه  ﻫﺎي ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮي را ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻧﻪ  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﻣﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮد. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﺑﺘﺪا ارزان و ﺑﺮاي رﻗﺒﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ورود رﻗﺒﺎي ﻗﻮي، ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﮐﻼن ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي براي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻀﺎ ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد می ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺠﺪداً ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ  ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ )از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ( ﺗﻨﮓ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺧﻼق در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﺑﺎز هم راه  ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي را ﭘﯿﺶ رو ﮔﺬاﺷﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﻼن ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺧﺸﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. 

ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﺮﻓﺎ ً درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎده ﮐﺎﻻي ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺎوران اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺷﻤﺎ و اﺟﺰاي آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑُﻌﺪ و اﻧﺪازه  اي ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وب ﺳﺎﯾﺖ  ﻫﺎي ﺧﻠﻖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﻻﯾﻦ روي آورده اﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش، در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻮجود در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻼش ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺧﻄﺎ ﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎي ﺧﻮد، ﺣﺘﺎ در ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﺜﺒﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در وي ﺑﻪ وجود ﻣﯽ آﯾﺪ. 

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮي ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ي ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﻄﺎ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ دﻗﯿﻖ ﺷﺪن و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ بﯾﺶ ﺗﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﺼﻮل آن در ذﻫﻦ وي ﻧﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ. ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران روش ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

نوﯾﺴﻨﺪﮔﺎن: ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪي و ﺳﻤﯿﻪ ﺻﻔﺮي 

آخرین مقالات

Calendar

« June 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30