پوستر

پوستر ها دارای کاربردهای متفاوت تجاری و فرهنگی می باشند . پوسترها واقعه ای را تبلیغ می کنند ، داستانی را نقل می کنند و بر پیامی کلیدی تمرکز دارند و طراحی یک پوستر به عنوان یک رسانه دیداری تقویت این سه رکن می باشد. ما قبل از طراحی پوستر ، در ابتدا داستان آن را می نویسیم ، سپس با ایده پردازی و ایجاد یک مفهوم قابل ارائه ، داستان و محتوا را به تصویر تبدیل می کنیم.

خدمات طراحی پوستر واحد طراحی گرافیک بر اساس طبقه های زیر طراحی می گردد:

 • طراحی پوستر رویداد ها و مناسبت ها
 • طراحی پوستر فیلم
 • طراحی پوستر محصولات که در محل خرید استفاده می شود
 • طراحی پوستر تبلیغاتی

 

ویژگی های یک پوستر موفق از نگاه ما :

 • سادگی در پوستر: جهت سرعت بخشیدن به درک مفهوم در اغلب محصولات گرافیک
 • گویایی در پوستر: دریافت کلیت موضوع با نگاه اولیه به پوستر
 • جذابیت رنگی در پوستر: پوستر باید جذاب باشد تا بتواند قابلیت جلب توجه کنندگی را در بر بگیرد
 • انتخاب کادر مناسب: انتخاب کادر مناسب می بایست پیش از طراحی پوستر صورت پذیرد.کادر عمودی کادری است خبری و هر چه کادر باریکتر باشد خبر تند و تیز تر به مخاطب منتقل می شود یا به تعبیری دیگر رسمی ترین و با سلابت ترین کادر در پوستر،کادر عمودی است.کادر افقی کادری است آرام و ساکن که عجله ای برای انتقال پیام ندارد.مضامین داستان گونه،مذهب و طبیعت را می توان در غالب این کادر در نظر گرفت.کادر خشتی یا مربع کادری است دوستانه و دموکراتیک.این کادر برای موضوعاتی همانند صلح ،آشتی و کودکان مناسب است.
 • ترکیب بندی مناسب فرم و رنگ در پوستر: قرارگیری مناسب عناصر در کادر پوستر
 • هماهنگی بین عناصر: عدم پراکندگی فرم و عناصر پوستر به نحوی که طرح واحدی را تداعی کنند.
 • خلاقیت درطراحی پوستر: بدین معناست که طرح ما حاکی از ایده ای مبتکرانه و خاص بوده و مخاطب را پس از دریافت آن ایده به وجد آورد.این ایده مبتکرانه عامل جذابیت را در پوستر تقویت کرده و باعث ماندگاری آن می گردد.

مشاهده نمونه کار فرم درخواست طراحی و چاپ